You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TALEP/ŞİKAYET SAHİBİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, Göcek Yat Kulübü'nün çalışmalarında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanacağız?
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Göcek Yat Kulübü tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek?
Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak Göcek Yat Kulübü'nün düzenlediği yarışlar, etkinlikler, toplantılar ve benzeri konularda Göcek Yat Kulübü'nün faaliyetleri kapsamında, faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda operasyonel olarak gerekli ölçekte birlikte çalışılan partner kurum / şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Göcek Yat Kulübü ile bizzat temas kurarak verdiğiniz bilgilerle, derneğe göndereceğiniz e-posta mesajlarıyla, Göcek Yat Kulübü web sitesindeki formlar üzerinden, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamdaki Göcek Yat Kulübü'nün çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, adresine e-mail göndererek bize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sponsorlarımız